رسول خدا (ص) : هيچ زن باردارى نيست كه خربزه با پنير بخورد ، مگر اين كه نوزادش خوش چهره و خوش خو مى گردد .

دیرین دیرین عزم و جزم

2 0

این قسمت دیرین دیرین عزم و جزم