رسول خدا (ص) : هيچ زن باردارى نيست كه خربزه با پنير بخورد ، مگر اين كه نوزادش خوش چهره و خوش خو مى گردد .

دیرین دیرین بار زدن رو موتور

3 1

این قسمت دیرین دیرین بار زدن رو موتور