امام صادق عليه‏السلام :   هر كس ناشتا يك بِه بخورد ، نطفه‏اش پاكيزه مى‏شود و فرزندش نيكو مى‏گردد.

دیرین دیرین بار زدن رو موتور

3 1

این قسمت دیرین دیرین بار زدن رو موتور