رسول خدا (ص) : هيچ زن باردارى نيست كه خربزه با پنير بخورد ، مگر اين كه نوزادش خوش چهره و خوش خو مى گردد .

دیرین دیرین باد صبا

1 1

این قسمت دیرین دیرین باد صبا