امام صادق عليه‏السلام :   هر كس ناشتا يك بِه بخورد ، نطفه‏اش پاكيزه مى‏شود و فرزندش نيكو مى‏گردد.

دیرین دیرین اندکی صبر

7 0

این قسمت دیرین دیرین اندکی صبر