رسول خدا (ص) : هيچ زن باردارى نيست كه خربزه با پنير بخورد ، مگر اين كه نوزادش خوش چهره و خوش خو مى گردد .

خواهر نی نی نمی خواد نی نی بزرگ شه

3 1

خواهر نی نی نمی خواد نی نی بزرگ شه