رسول خدا (ص) : هيچ زن باردارى نيست كه خربزه با پنير بخورد ، مگر اين كه نوزادش خوش چهره و خوش خو مى گردد .

حرف زدن بامزه نی نی

1 1

حرف زدن بامزه نی نی