رسول خدا (ص) : هيچ زن باردارى نيست كه خربزه با پنير بخورد ، مگر اين كه نوزادش خوش چهره و خوش خو مى گردد .

تلفنی حرف زدن نی نی و بابا

5 1

تلفنی حرف زدن نی نی و بابا