رسول خدا (ص) : هيچ زن باردارى نيست كه خربزه با پنير بخورد ، مگر اين كه نوزادش خوش چهره و خوش خو مى گردد .

تفاوت نوزاد دو ماهه سالم و نوزاد غیرطبیعی

10 1
تفاوت نوزاد دو ماهه سالم و نوزاد غیرطبیعی