رسول خدا (ص) : هيچ زن باردارى نيست كه خربزه با پنير بخورد ، مگر اين كه نوزادش خوش چهره و خوش خو مى گردد .

آموزش حمام کردن نوزاد بعد از تولد

19 2

آموزش حمام کردن نوزاد بعد از تولد