رسول خدا (ص) : هيچ زن باردارى نيست كه خربزه با پنير بخورد ، مگر اين كه نوزادش خوش چهره و خوش خو مى گردد .

2دابسمش بچه فامیل دور

6 1

2دابسمش بچه فامیل دور