رسول خدا (ص) : هيچ زن باردارى نيست كه خربزه با پنير بخورد ، مگر اين كه نوزادش خوش چهره و خوش خو مى گردد .

از کودکی تا پیری در سه دقیقه

9 2

از کودکی تا پیری در سه دقیقه