فیلم زایمان طبیعی و آمدن نوزاد

tel

28 4
در این فیلم زایمان طبیعی،عبور نوزاد از کانال رحم مادر و خارج شدن نوزاد از میان استخوان لگن مادر نشان داده شده است.
x

telegram channel