فیلم زایمان طبیعی-ساختار واژن

tel

123 25

ساختار بدنی زنان به گونه ای است که بتوانند زایمان طبیعی را انجام دهند ، در این فیلم زایمان طبیعی ساختار واژن و رحم زنان را خواهید دید.

x

telegram channel