فیلم زایمان طبیعی از شروع تا پایان

tel

62 6
در این فیلم زایمان طبیعی آنچه از شروع زایمان تا بیرون آمدن نوزاد و قطع ناف صورت میگیرد را مشاهده خواهید کرد
x

telegram channel