فیلم دوخت پارگی بعد از زایمان طبیعی

tel

90 24
هنگام زایمان طبیعی پارگی دستگاه تناسلی مادران طبیعی است اما اینکه چگونه آن را ترمیم میکنند در این فیلم نمایش داده شده است
x

telegram channel