فیلم انعطاف بدن هنگام زایمان طبیعی

tel

41 7
انعتاف بدن مادر هنگام زایمان طبیعی و اینکه چه اتفاقاتی هنگام زایمان طبیعی می افتد ، مرحله به مرحله نشان داده شده است.
x

telegram channel